2011

2012.06.24. 11:49

Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A 2011.  ÉVRŐL

 

Máriahalom, 2012. 05. 23.

 

 

 1. I.                Bevezető

 

 1. 1.     Az egyesület neve

 

Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

 

 1. 2.     Az egyesület székhelye:

 

2310 Szigetszentmiklós, Rév u. 14.

 

Az egyesület levelezési címe:

 

2527 Máriahalom, Pataksor u. 15.

 

 1. 3.     Adószám: 18666454–1-13

 

 1. 4.     Bírósági bejegyzési száma: 4. Pk.  60.456/1994/2

 

 1. 5.     Bejegyzés kelte: 1994. december 5.

  

 1. 6.     Bankszámla száma: 12010628 - 00122262 - 00100000

 

 1. 7.     A képviselő neve és lakóhelye:

dr. Munkácsy Béla, Máriahalom, Pataksor u. 15.

 

                               

 1. 8.     Az egyesület célja az alapszabály szerint: Békességteremtés ember és ember között, ember és természet között, a környezeti nevelés, oktatás, valamint a környezetvédelem fejlesztése, és az Egyesületben résztvevők érdekeinek képviselete, védelme. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény csoportosítása alapján az Egyesület az alábbi cél szerinti tevékenységeket végzi:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

- természetvédelem, állatvédelem,

- környezetvédelem,

- emberi és állampolgári jogok védelme,

- fogyasztóvédelem.

 

11.  Az egyesület gazdálkodása

 

     Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

     Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályában meghatározott tevékenységre fordítja.

     Az Egyesület szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

    Az Egyesület szervezete vallási szervezetektől független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

 

 1. II.              Számviteli beszámoló

 

  A számviteli politika főbb vonásai

Az Egyesület a Számviteli törvény (2000. évi C. tv.) 3. § 4. pontja szerinti egyéb szervezet, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 5. § a) és 26. § c) 4. pontja alapján közhasznú szervezet.

 

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet rendelkezik. Az Egyesület a Számviteli törvény előírásait e rendeletben foglaltak figyelembe vételével alkalmazza.

 

a)     A könyvvezetés módja

Az Egyesület egyszeres könyvvitel szabályai keretében folyamatosan nyilvántartást vezet a gazdálkodó tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményekről, és azt az üzleti év végével zárja le. Az üzleti év a naptári évvel egyező.

Az Egyesület a könyvviteli számlákból negyedévente készít főkönyvi kivonatot.

 

b)     A beszámoló készítés rendje

Az Egyesület közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít, amelynek mérlege megegyezik a Számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló „A” változata szerinti mérlegével.

A mérleg fordulónapja: az üzleti év december 31-e; a mérlegkészítés napja: az üzleti évet követő év június 27.

 

c)     Amortizációs politika

Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módon a várható élettartam alapján történik, figyelembe véve a társasági adótörvény előírásait is. Az Egyesület a 100 e Ft egyedi érték alatti eszközöket használatba vételkor egy összegben számolja el értékcsökkenési leírásként.

Az értékcsökkenési leírás az üzembe helyezés napjától, ráaktiválás esetén a ráaktiválást követő hónap elsejétől kezdve kerül elszámolásra.

Az Egyesület az értékcsökkenést negyedévente számolja el könyveiben.

 

d)     Mérlegtételek értékelése

Az Egyesület eszközeinek és forrásainak értékelését a Számviteli törvénnyel összhangban végzi. Minden vagyontárgyat egyedenként értékel.

Az Egyesület a működési feladatainak ellátásához az Alapítótól induló vagyonként átvett tárgyi eszközöket az Alapítónál nyilvántartott könyvszerinti értéken vette nyilvántartásba.

Az Egyesület az adományokat könyvszerinti értéken veszi nyilvántartásba.

Az Egyesület elkülönítetten mutatja ki a mérlegben az alaptevékenységéből származó, valamint a vállalkozási tevékenységéből származó tárgyévi eredményét.

 

 

1

8

6

6

6

4

5

4

-

1

-

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             adószáma

                                                         Cégjegyzék száma

 

 

 

ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE:  Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

 

  ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET CÍME:  2527 Máriahalom Pataksor 15.

 

 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET,

KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

 

2

0

1

1

ÉV

                                                                                                                                                                    adatok ezer Forintban

Sor-

Szám

Megnevezés

2010

Előző év(ek) helyesbítései

2011

1.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.-4. sorok)

183

 

502

2.

I.    Immateriális javak

 

 

 

3.

II.  Tárgyi eszközök

183

 

502

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

5.

B) FORGÓ ESZKÖZÖK (6.-9. sorok)

1673

 

1871

6.

I.    Készletek

 

 

 

7.

II.   Követelések

0

 

0

8.

III.  Értékpapírok

 

 

 

9.

IV.  Pénzeszközök

1673

 

1871

10.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5.) sor

1856

 

2373

 

11.

C) SAJÁT TŐKE (12+13+14+15+16)

1856

 

2373

12.

I. Induló tőke/Jegyzett tőke

30

 

30

13.

II.   Tőkeváltozás/Eredmény

1134

 

1826

14.

III. Lekötött tartalék

 

 

 

15.

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

692

 

517

16.

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

 

17.

D) Tartalék

 

 

 

18.

E) CÉLTartalék

 

 

 

19.

F) Kötelezettségek (20.-21. sorok)

0

 

0

20.

I.     Hosszúlejáratú kötelezettségek

 

 

 

21.

II.   Rövidlejáratú kötelezettségek

0

 

0

22.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sor)

             1856

 

2373

 

 

 

Kelt:

 

2011.05.23.

                                                                         

 

 

 

 

 

P.H.

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

Egyesület  elnöke

1

8

6

6

6

4

5

4

-

1

-

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Adószáma

                                                         Cégjegyzék száma

 

 

ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE:  Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

 

   ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET CÍME: 2527 Máriahalom Pataksor u. 15.

 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET, KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

 

2

0

1

1

ÉV

                                                                                                                         adatok ezer Forintban

Sor-

szám

Megnevezés

2010

Előző év(ek) helyesbítései

2011

1.

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.+12. sorok)

2606

 

4038

2.

I. Pénzügyileg rendezett bevételek (3+8+9+10+11)

2606

 

4038

3.

1. Közhasznú célra működésre kapott támogatás

110

 

1870

4.

               a) alapítótól

 

 

 

5.

               b) központi költségvetésből

59

 

55

6.

       c) helyi önkormányzattól

 

 

 

7.

       d) egyéb

51

 

1815

8.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

1887

 

986

9.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

609

 

1182

10.

4. Tagdíjból származó bevétel

 

 

 

11.

5. Egyéb bevétel

0

 

0

12.

       II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

 

 

 

13.

B) Vállalkozási tevékenység bevétele (14.+15. Sorok)

0

 

0

14.

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

0

 

 

15.

2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

 

 

 

16.

C) Tényleges pénzbevétel (2.+14. sor)

2606

 

4038

17.

D) Pénzbevételt nem jelentő bevételek (12.+15. Sor)

0

 

0

18.

E) Közhasznú tevékenység ráfordításai (19.+20.+21.+22. sor)

1914

 

4019

19.

 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

1263

 

3025

20.

 1. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

 

 

 

21.

 1. Ráfordítást jelentő elszámolások

651

 

496

22.

 1. Ráfordítást nem érvényesíthető kiadások

0

 

498

23.

F) Vállalkozási tevékenység ráfordításai (24.+25.+26.+27. sor)

0

 

0

24.

 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

0

 

0

25.

2.    Ráfordítást jelentő eszközváltozások

 

 

 

26.

3.    Ráfordítást jelentő elszámolások

 

 

 

27.

 1. Ráfordítást nem érvényesíthető kiadások

 

 

 

28.

G) Tárgyévi pénzügyi eredmény (± 29 ± 30)

1344

 

517

29.

 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (2.-19.-22. Sor)

1344

 

517

 

30.

 1. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (14.-24.-27. Sor)

0

 

0

31.

H) Nem pénzben realizált eredmény (±32 ± 33)

 

 

 

32.

 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (12.-20.-21. Sor)

-651

 

-496

33.

 1. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (15.-25.-26. Sor)

0

 

0

34.

I) Adózás előtti eredmény (14.-24.)±33

0

 

0

35.

J) Fizetendő társasági adó

 

 

 

36.

K) Tárgyévi eredmény

 

 

 

37.

 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (2.+12.)-(19.+20.+21.) sor

692

 

517

38.

 1. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (34.-35. Sor)

 

 

 

 

Tájékoztató adatok

                                                                                                                                        adatok ezer Forintban

 

Megnevezés

Összeg

Megnevezés

Összeg

 

A) Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

0

B) Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások

3025

 

 1. Bérköltség

0

C) Értékcsökkenési leírás

496

 

          Megbízási díjak

0

D) Pénzügyileg rendezett egyéb költségek, ráfordítások

 

 

         Tiszteletdíjak

 

E) A szervezet által nyújtott támogatások

 

 

 1. Személyi jellegű egyéb kifizetések

 

- ebből: pályázati úton nyújtott támogatások

 

 

 1. Bérjárulékok

0

 

 

 

 

 

 

 

Kelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     P.H.

 

 

               2012.05.23.        

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

Egyesület elnöke

 

 

 

 

1

8

6

6

6

4

5

4

-

1

 

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             adószáma

                                                         Cégjegyzék száma

 

 

 

 

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb

Szervezetek Közhasznú beszámolója

 

2

0

1

1

ÉV

 

 

ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE:   Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület             

 

ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET CÍME:  2527 Máriahalom Pataksor u. 15.

 

 

Kelt:.    

 

2012.05.23.

                                                                         

 

 

 

 

P.H.

 

 

 

 

 

 

                                                                         

Egyesület elnöke

 

   KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSRÓL

                                                Nyitó vagyon:                                                            1856

                                                Kapott támogatások                                                    1810

                                                Kamatbevételek                                                                5

                                                Központi költségvetéstől                                                  55

                                                Pályázati úton nyert támogatás                                       986

                                                Közhasznú tevékenységből származó bevétel              1182

                                                Növekedés összesen                                                  4038

                                                Felhasználás:

                                                Támogatások(Közhasznú felhasználás)                  3521

                                                Anyagjellegű kiadások                                               3025

                                                Egyéb igénybevett szolgáltatások                                   0

                                                     Értékcsökkenés                                                                  496                                                                                      Egyéb ráfordítás                                                                    0                                               

                                               

                                                Támogatás                                                                        0

                                                Felhasználás összesen:                                             3521

 

                                    SAJÁT VAGYON 2011.12.31.                                   2374

 

                                    Kötelezettségek:                                                             0

                                    

                                    Vagyoni eszközök

                                     Tárgyi eszközök                                                           502                        

                                     Pénztárban lévő pénzeszköz                                                   251

                                     Bankszámlán lévő pénzeszköz                                  1621

                                                      Összesen:                                                            2374

 

 1. Kiegészítés a mérleghez

 

  1.   Költségvetési szervtől kapott támogatás                                                           

            Az egyesület 2011. évben költségvetési támogatást 55 e. Ft-ot kapott.

 

 1. 2.     Rövid lejáratú kötelezettségekről

         A 2011.12.31-én nem volt rövid lejáratú kötelezettsége.

 

 1. 3.     Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

Az egyesület vezető tisztségviselői 2011.évben juttatásban nem részesültek.

 

 1. AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE 2011. ÉVBEN:

 

a)

kutatási tevénység

a 2011. évben az egyesület tevékenységének fókuszában a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (ill. jogutóda) által támogatott energiastratégia és a hozzá kapcsolódó kiadvány (Erre van előre – Egy fenntartható energiarendszer keretei Magyarországon [Vision 2040 Hungary 1.0]) elkészítése állt.  Ez a tevékenység minden héten legalább heti egy napot vett igénybe (10-12 fő részvételével), a nyári időszakban ennél lényegesen többet. A kötet szeptember elején készült el. Az év hátralévő részében törekedtünk arra, hogy a lehető legtöbb fórumon tudjuk előadni a másfél éves munka eredményeit, így például:

 

2011. szeptember 28. Debrecen

EnergExpo 2011 − Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia,

 

2011. november 17. Budapest, Francia Intézet

Fenntartható élet falun és városban, fenntartható energiagazdálkodás, A Környezetvédelem Hónapja

 

2011. november 17. Budapest

Az Energia[forradalom] Magyarországon: Úton a teljesen fenntartható, megújuló energia alapú rendszer felé – Nemzetközi konferencia,  Közép-Európai Egyetem,

 

2011. november 24-26. Pécs

Tabuk nélkül az atomenergiáról és egy atomenergia-mentes jövőről. − Nemzetközi konferencia, Pécs

Az Ökopolisz Alapítvány és a prágai Heinrich Böll Alapítvány konferenciája

Helyszín: Pécsi Művészetek és Irodalom Háza,

 

b)

Általános tájékoztató, szemléletformáló, oktatási tevékenységünk

Ezen munkáink keretében kiemelendőnek tartjuk, hogy az elmúlt esztendőben mintegy 3000-4000 érdeklődő számára mutattuk be több helyszínen is azokat a konkrét, kézzel fogható fejlesztéseinket (és az ehhez kapcsolódó újszerű életvezetést), amelyek révén a háztartási léptékű energiagazdálkodás a mainál környezetkímélőbb, hatékonyabb lehet. Több alkalommal részt vettünk természetvédelmi, erdőgazdálkodási, erdőápolási tevékenységben. Számos alkalommal tartottunk előadásokat különféle konferenciákon, fórumokon, részt vettünk televíziós és rádiós műsorok készítésében – elsősorban energia- és hulladékgazdálkodási témakörökben. A Puskás Tivadar Közalapítvány által koordinált „Határok nélkül a megújuló energiákkal” elnevezésű projekt végrehajtásában vállaltunk meghatározó szerepet: több film elkészítésében és írásos anyagok lektorálásában láttunk el szakértői feladatokat. Mindemellett saját tanfolyamokat is tartottunk a tömegkályha témakörében. A fentiek programok közül néhány nagyobb jelentőségű:

 

március 17. Budapest

„Feszültség alatt” – Miért éri meg energiatudatosan élni? Egyszerű otthoni praktikák a magas számlák

ellen, oktatási feladatot végeztünk az Ökoszolgálat Alapítvány tréningje kapcsán

 

március 28. Budapest

„Határok nélkül a megújuló energiákkal” zárókonferencia

Tömegkályhától a kogenerációs tömegkazánig

 

április 2. Esztergom

Mit tehetünk a fenntartható társadalomért? konferencia

 

április 14. – Budapest

szemléletformáló előadás a Pasaréti Ferences Alapítvány szervezésében

 

augusztus 5. Sarud

Két előadást tartottunk a Tó-vidék Fesztivál keretében

 

szeptember 10. Dág

3 előadást tartottunk és fél napon át saját standot működtettünk (megújuló energia témakörben) Dágon, a Falunap rendezvénysorozatának keretében

 

szeptember 24. Esztergom

Energiahatékony háztartás címmel előadást tartottunk a Tudatos Vásárló Fesztivál keretében

 

december 16. Buzita (Szlovákia)

Előadás a „Melléktermékek, mint energiaforrások” című projekt keretében

 

november

Kossuth Rádió: Kihívás c. műsor 2011. április 14.

Kossuth Rádió: Esti beszélgetés a Földről 2011. október 15.

Katolikus Rádió: 2011. november 14.

 

A 2011. év végén kezdtük meg annak az 5 részes kisfilm-sorozatnak az elkészítését, amely a DUNA televízió „Talpalatnyi Zöld” című műsorában jelentkezett önálló rovatként „Kezdd otthon” címmel. 

 

Az egyetemi szintű oktatásban terepi programok révén vettük ki a részünket. Az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéke immár hagyományosan évente két alkalommal kéri fel szervezetünket terepi foglalkozások szervezésére és lebonyolítására a fenntartható energiagazdálkodás tárgykörében - a foglalkozások helyszíne Máriahalom.

 

c)

Nemzetközi kapcsolatok ápolása: külföldi konferenciákon, szemináriumokon való részvétel

 

2011. augusztus - − 1 hét – Németország, Hamburg

Az INFORSE  (International Network for Sustainable Energy) programjai:

Seminar on Sustainable Energy Policy, Success Cases, Education and Tour in "European Green Capital 2011

August 26: INFORSE-Europe General Meeting

 

d)

parkosítási, fásítási tevékenység

”Közösségi Zöld Övezet Egyházasfaluban” − Zöldövezet 2010/6 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázat az ÖKOTÁRS koordinálásával.

Időkeret: 2011. január  7. - 2011.június 30.

A parkosítás során összesen több mint 450 fát ültettünk el, mert még ajándékba is kaptunk ezen felül 200 darab nyárfacsemetét. Cserjékből 150 darabot telepítettünk a pályázatnak megfelelően. Ezeken kívül évelő virágokat, vízinövényeket és állatokat is telepítettünk. A Duna Tv-ben 3 perces műsor készült a helyi ökológiai kezdeményezésekről, ezen belül a jelen pályázatról.

 

 

Máriahalom, 2012. 05.23.

Szerző: KNE

A bejegyzés trackback címe:

https://knhoe.blog.hu/api/trackback/id/tr764607778