2010

2012.06.24. 11:46

Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2010.

 ÉVRŐL

 

Máriahalom, 2011. 05. 30.

 

 

 1. I.                Bevezető

 

 

 1. 1.     Az egyesület neve

 

Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

 

 1. 2.     Az egyesület székhelye:

 

2310 Szigetszentmiklós, Rév u. 14.

 

Az egyesület levelezési címe:

 

2527 Máriahalom, Pataksor u. 15.

 

 1. 3.     Adószám: 18666454–1-13

 

 1. 4.     Bírósági bejegyzési száma: 4. Pk.  60.456/1994/2

 

 1. 5.     Bejegyzés kelte: 1994. december 5.

  

 1. 6.     Bankszámla száma: 12010628 - 00122262 - 00100000

 

 1. 7.     A képviselő neve és lakóhelye:

dr. Munkácsy Béla, Máriahalom, Pataksor u. 15.

 

                               

 1. 8.     Az egyesület célja az alapszabály szerint: Békességteremtés ember és ember között, ember és természet között, a környezeti nevelés, oktatás, valamint a környezetvédelem fejlesztése, és az Egyesületben résztvevők érdekeinek képviselete, védelme. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény csoportosítása alapján az Egyesület az alábbi cél szerinti tevékenységeket végzi:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

- természetvédelem, állatvédelem,

- környezetvédelem,

- emberi és állampolgári jogok védelme,

- fogyasztóvédelem.

 

11.  Az egyesület gazdálkodása

 

     Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

     Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályában meghatározott tevékenységre fordítja.

     Az Egyesület szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

    Az Egyesület szervezete vallási szervezetektől független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

 1. II.              Számviteli beszámoló

 

  A számviteli politika főbb vonásai

Az Egyesület a Számviteli törvény (2000. évi C. tv.) 3. § 4. pontja szerinti egyéb szervezet, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 5. § a) és 26. § c) 4. pontja alapján közhasznú szervezet.

 

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet rendelkezik. Az Egyesület a Számviteli törvény előírásait e rendeletben foglaltak figyelembe vételével alkalmazza.

 

a)     A könyvvezetés módja

 

Az Egyesület egyszeres könyvvitel szabályai keretében folyamatosan nyilvántartást vezet a gazdálkodó tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményekről, és azt az üzleti év végével zárja le. Az üzleti év a naptári évvel egyező.

Az Egyesület a könyvviteli számlákból negyedévente készít főkönyvi kivonatot.

 

b)     A beszámoló készítés rendje

 

Az Egyesület közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít, amelynek mérlege megegyezik a Számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló „A” változata szerinti mérlegével.

A mérleg fordulónapja: az üzleti év december 31-e; a mérlegkészítés napja: az üzleti évet követő év június 27.

 

c)     Amortizációs politika

Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módon a várható élettartam alapján történik, figyelembe véve a társasági adótörvény előírásait is. Az Egyesület a 100 e Ft egyedi érték alatti eszközöket használatba vételkor egy összegben számolja el értékcsökkenési leírásként.

Az értékcsökkenési leírás az üzembe helyezés napjától, ráaktiválás esetén a ráaktiválást követő hónap elsejétől kezdve kerül elszámolásra.

Az Egyesület az értékcsökkenést negyedévente számolja el könyveiben.

 

d)     Mérlegtételek értékelése

 

Az Egyesület eszközeinek és forrásainak értékelését a Számviteli törvénnyel összhangban végzi. Minden vagyontárgyat egyedenként értékel.

Az Egyesület a működési feladatainak ellátásához az Alapítótól induló vagyonként átvett tárgyi eszközöket az Alapítónál nyilvántartott könyvszerinti értéken vette nyilvántartásba.

Az Egyesület az adományokat könyvszerinti értéken veszi nyilvántartásba.

Az Egyesület elkülönítetten mutatja ki a mérlegben az alaptevékenységéből származó, valamint a vállalkozási tevékenységéből származó tárgyévi eredményét.

 

 

1

8

6

6

6

4

5

4

-

1

-

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             adószáma

                                                         Cégjegyzék száma

 

 

 

ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE:  Környezeti Nevelési Hálózat Országos egyesület

 

  ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET CÍME:  2527 Máriahalom Pataksor 15.

 

 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET,

KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

 

2

0

1

0

ÉV

                                                                                                                                                                    adatok ezer Forintban

Sor-

Szám

Megnevezés

2009

Előző év(ek) helyesbítései

2010

1.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.-4. sorok)

481

 

183

2.

I.    Immateriális javak

 

 

 

3.

II.  Tárgyi eszközök

481

 

183

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

5.

B) FORGÓ ESZKÖZÖK (6.-9. sorok)

684

 

1673

6.

I.    Készletek

 

 

 

7.

II.   Követelések

63

 

0

8.

III.  Értékpapírok

 

 

 

9.

IV.  Pénzeszközök

621

 

1673

10.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5.) sor

1165

 

1856

 

11.

C) SAJÁT TŐKE (12+13+14+15+16)

1165

 

1856

12.

I. Induló tőke/Jegyzett tőke

30

 

30

13.

II.   Tőkeváltozás/Eredmény

1069

 

1134

14.

III. Lekötött tartalék

 

 

 

15.

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

66

 

692

16.

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

 

17.

D) Tartalék

 

 

 

18.

E) CÉLTartalék

 

 

 

19.

F) Kötelezettségek (20.-21. sorok)

0

 

0

20.

I.     Hosszúlejáratú kötelezettségek

 

 

 

21.

II.   Rövidlejáratú kötelezettségek

0

 

0

22.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sor)

1165

 

1856

 

 

 

Kelt:

 

2011.05.30.

                                                                         

 

 

 

 

 

P.H.

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

Egyesület  elnöke

1

8

6

6

6

4

5

4

-

1

-

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Adószáma

                                                         Cégjegyzék száma

 

 

ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE:  Környezeti Nevelési Hálózat Országos egyesület

 

   ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET CÍME: 2527 Máriahalom Pataksor u. 15.

 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET, KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

 

2

0

1

0

ÉV

                                                                                                                         adatok ezer Forintban

Sor-

szám

Megnevezés

2009

Előző év(ek) helyesbítései

2010

1.

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.+12. sorok)

1232

 

2606

2.

I. Pénzügyileg rendezett bevételek (3+8+9+10+11)

1232

 

2606

3.

1. Közhasznú célra működésre kapott támogatás

156

 

110

4.

               a) alapítótól

 

 

 

5.

               b) központi költségvetésből

27

 

59

6.

       c) helyi önkormányzattól

 

 

 

7.

       d) egyéb

129

 

51

8.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

634

 

1887

9.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

419

 

609

10.

4. Tagdíjból származó bevétel

 

 

 

11.

5. Egyéb bevétel

23

 

0

12.

       II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

 

 

 

13.

B) Vállalkozási tevékenység bevétele (14.+15. Sorok)

0

 

0

14.

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

0

 

 

15.

2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

 

 

 

16.

C) Tényleges pénzbevétel (2.+14. sor)

1232

 

2606

17.

D) Pénzbevételt nem jelentő bevételek (12.+15. Sor)

0

 

0

18.

E) Közhasznú tevékenység ráfordításai (19.+20.+21.+22. sor)

1493

 

1914

19.

 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

759

 

1263

20.

 1. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

 

 

 

21.

 1. Ráfordítást jelentő elszámolások

407

 

651

22.

 1. Ráfordítást nem érvényesíthető kiadások

327

 

0

23.

F) Vállalkozási tevékenység ráfordításai (24.+25.+26.+27. sor)

0

 

0

24.

 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

0

 

0

25.

2.    Ráfordítást jelentő eszközváltozások

 

 

 

26.

3.    Ráfordítást jelentő elszámolások

 

 

 

27.

 1. Ráfordítást nem érvényesíthető kiadások

 

 

 

28.

G) Tárgyévi pénzügyi eredmény (± 29 ± 30)

146

 

1344

29.

 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (2.-19.-22. Sor)

146

 

1344

30.

 1. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (14.-24.-27. Sor)

0

 

0

31.

H) Nem pénzben realizált eredmény (±32 ± 33)

 

 

 

32.

 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (12.-20.-21. Sor)

-407

 

-651

33.

 1. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (15.-25.-26. Sor)

0

 

0

34.

I) Adózás előtti eredmény (14.-24.)±33

0

 

0

35.

J) Fizetendő társasági adó

 

 

 

36.

K) Tárgyévi eredmény

 

 

 

37.

 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (2.+12.)-(19.+20.+21.) sor

66

 

692

38.

 1. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (34.-35. Sor)

 

 

 

 

Tájékoztató adatok

                                                                                                                                        adatok ezer Forintban

 

Megnevezés

Összeg

Megnevezés

Összeg

 

A) Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

0

B) Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások

1263

 

 1. Bérköltség

0

C) Értékcsökkenési leírás

651

 

          Megbízási díjak

0

D) Pénzügyileg rendezett egyéb költségek, ráfordítások

 

 

         Tiszteletdíjak

 

E) A szervezet által nyújtott támogatások

 

 

 1. Személyi jellegű egyéb kifizetések

 

- ebből: pályázati úton nyújtott támogatások

 

 

 1. Bérjárulékok

0

 

 

 

 

 

 

 

Kelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     P.H.

 

 

               2011.05.30.        

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

Egyesület elnöke

 

 

 

 

1

8

6

6

6

4

5

4

-

1

 

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             adószáma

                                                         Cégjegyzék száma

 

 

 

 

 

 

 

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb

Szervezetek Közhasznú beszámolója

 

2

0

1

0

ÉV

 

 

 

 

ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE:   Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület             

 

ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET CÍME:  2527 Máriahalom Pataksor u. 15.

 

 

 

 

Kelt:.    

 

2011.05.30.

                                                                         

 

 

 

 

P.H.

 

 

 

 

 

 

                                                                         

Egyesület elnöke

 

 

 

   KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSRÓL

                                                Nyitó vagyon:                                                            1165

                                                Kapott támogatások                                                        51

                                                Kamatbevételek                                                                0

                                                Központi költségvetéstől                                                 59

                                                Pályázati úton nyert támogatás                                    1887

                                                Közhasznú tevékenységből származó bevétel              609

                                                Növekedés összesen                                                  2606

                                                Felhasználás:

                                                Támogatások(Közhasznú felhasználás)                  1914

                                                Anyagjellegű kiadások                                               1263

                                                Egyéb igénybevett szolgáltatások                                  0

                                                     Értékcsökkenés                                                                  651                                                                                      Egyéb ráfordítás                                                                    0                                               

                                               

                                                Támogatás                                                                        0

                                                Felhasználás összesen:                                             1914

 

                                    SAJÁT VAGYON 2010.12.31.                                  1856

 

                                    Kötelezettségek:                                                             0

                                   

                                    Vagyoni eszközök

                                     Tárgyi eszközök                                                           183                        

                                     Pénztárban lévő pénzeszköz                                                   495

                                     Bankszámlán lévő pénzeszköz                                  1178

                                                      Összesen:                                                            1856

 

 1. Kiegészítés a mérleghez

 

 

  1.   Költségvetési szervtől kapott támogatás                                                          

            Az egyesület 2010. évben költségvetési támogatást 59 e. Ft-ot kapott.

 

 1. 2.     Rövid lejáratú kötelezettségekről

         A 2010.12.31-én nem volt  rövid lejáratú kötelezettsége.

 

 1. 3.     Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

Az egyesület vezető tisztségviselői 2010.évben juttatásban nem részesültek.

 

 

 1. AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE 2010. ÉVBEN:

 

a) a Környezetvédelmi Minisztérium által támogatott energiastratégia-kiadvány készítése (adatgyűjtés és feldolgozás, szoftveres elemzés, a tanulmánykötet fejezeteinek kidolgozása). Ez minden héten, legalább heti egy napot vett igénybe. Ennek keretében az INFORSE-Europe dániai szakértőivel 10 napon keresztül Budapesten dolgoztunk a forgatókönyvek elkészítésén, ennek keretében az ELTE TTK-n angol nyelvű előadásokat tartottunk;

 

b) nemzetközi kapcsolatok ápolása: külföldi konferenciákon, szemináriumokon való részvétel két alkalommal - ebből egy alkalommal

előadóként:

2010. április 27-29.-  Low Carbon Societies Network és INFORSE-Europe szemináriumai, Brüsszel.

2010. szeptember 5-8. - Low Carbon Societies Network és INFORSE-Europe szemináriumai, Wales - itt képviselőnk meghívott előadó, illetve a keretasztalbeszélgetés résztvevője.

 

c) Szakértői munka a közhasznú tevékenységi kör keretében:

- A HuMuSz Szövetséggel együttműködésben Nulla Hulladék tervek kidolgozásában vettünk részt Várpalota és Tordas települések kapcsán - több alkalommal részt vettünk képviselőtestületi üléseken, munkamegbeszéléseken, konkrét szakértői anyagokat készítettünk; A HuMuSz Szövetséggel együttműködésben szakmai segítséget nyújtottunk a Nulla Hulladék Menedzser felnőttképzési program akkreditálásához;

- A HuMuSz Szövetséggel együttműködésben oktatási anyagot dolgoztunk ki a Nulla Hulladék Menedzser akkreditált felnőttképzési program számára;

- Bekapcsolódtunk a Puskás Tivadar Közalapítvány Határok nélkül a megújuló energiákkal című programjába, melyben filmek és honlap készítésében végeztünk szakértői tevékenységet (Borsod-Abaúj-Zemplén megyére és a Felvidékre kiterjedő program);

 

d) Tájékoztató, szemléletformáló, oktatási tevékenységünk

Ezen munkáink keretében kiemelendőnek tartjuk, hogy az elmúlt esztendőben mintegy 300-400 érdeklődő számára mutattuk be több helyszínen is azokat a konkrét, kézzel fogható fejlesztéseinket (és az ehhez kapcsolódó újszerű életvezetést), amelyek révén a háztartási léptékű energiagazdálkodás a mainál környezetkímélőbb, hatékonyabb lehet. Többalkalommal részt vettünk természetvédelmi, erdőgazdálkodási, erdőápolási tevékenységben. Számos alkalommal tartottunk előadásokat különféle konferenciákon, fórumokon, részt vettünk televíziós és rádiós műsorok készítésében – elsősorban energia- és hulladékgazdálkodási témakörökben. Mindemellett saját tanfolyamokat is tartottunk a tömegkályha témakörében (2010. július Erdélyben (Csekefalva); december Máriahalmon). Az alábbi felsorolásban ezek közül néhány fontosabbat emelünk ki (időrendi sorrendben):

 

2010. 01. 27.

Hulladékgazdálkodás - tanártovábbképzés előadások

helyszín: Budapest, HuMuSz-ház

 

2010. 04. 09.

Környezetvédelem a mindennapokban címmel előadás

helyszín: Ócsa, Bolyai János Gimnázium

 

2010. 04. 23-24.

Hulladékgazdálkodás - tanártovábbképzés előadások

helyszín: Budapest, HuMuSz-ház

 

2010. 09. 10.

A HuMuSz Nulla Hulladék programja keretében előadás tartása a Várpalotai Nulla Hulladék program bemutatása

helyszín: Békéscsaba

 

2010. 09. 28.

Rádió Café - 7.00-10.00 között élő műsorban energiagazdálkodási szakértő

 

2010. 10. 12.

előadás a fenntartható energiagazdálkodásról a felkérő szervezet önkéntes továbbképzésének

 

keretében

helyszín: ELTE, Vezér Hallgatói Egyesület

 

2010. 12. 01.

előadás a környezetvédelemről egy gimnazistáknak szóló pályaválasztási fórumon

helyszín: Budapest, Városmajori Gimnázium

 

2010. 12. 08.

előadás Szökés a közműrabszolgaságból címmel

helyszín: Budapest, HuMuSz-ház

 

2010. 12. 13. és 15.

Klub Rádió, Zöld Klub - riport felvétele és közvetítése fenntarthatóság témakörben

 

2010. 12. 21. és 23.

Klub Rádió, Zöld Klub – riport felvétele és közvetítése fenntartható hulladékgazdálkodás témakörben

 

Az egyetemi szintű oktatásban terepi programok révén vettük ki a részünket. Az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéke immár hagyományosan évente két alkalommal kéri fel szervezetünket terepi foglalkozások szervezésére és lebonyolítására a fenntartható energiagazdálkodás tárgykörében - a foglalkozások helyszíne Máriahalom. A konkrét időpontok idén: 2010. május 15. és december 11.

 

Filmek készítése

Tevékenységeink körében új irány, hogy az eddigieknél sokkal aktívabban kapcsolódtunk be filmek készítésébe is. 2010-ben a Power of Community c. film magyarul beszélő változatának elkészítésében és az Átalakulóban c. film feliratos DVD-változatának szerkesztésében vettünk részt.

 

Innovációs tevékenység:

Az elméleti munka mellett eredményeink gyakorlati megvalósítására, hasznosítására is komoly figyelmet szenteltünk. Közreműködésünkkel 2010-ban 4-5 tömegkályha épült meg országszerte és Erdélyben. Folytattuk a tömegkályha és a napkollektoros rendszerek kombinációjának tesztelését. Tömegkazán néven kísérleti összeállítást terveztünk és valósítottunk meg - a hagyományos központi fűtéses kazánok kiváltására. Ennek kapcsán négy családi házban folynak a tesztek és mérések. Konzultánsként részt vettünk egy svédországi tömegkályha tervezésében és kivitelezésében, valamint egy napelem összeszerelő kisüzem megvalósításában is. A rakétakályha működési elvén alapuló sütővel kombinált takaréktűzhely prototípusát terveztük és építettük meg. A sikeres próbaüzem után két családi házban (Komárom-Esztergom és Pest megye) is épült ilyen berendezés. Természetes alapú, alacsony energiafelhasználással készülő alapanyagokból kísérleti hőszigetelő rendszert terveztünk és

valósítottunk meg Máriahalmon. Azóta ennek alapján országszerte több hasonló beruházás valósult meg.

 

Máriahalom, 2011. 05.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerző: KNE

A bejegyzés trackback címe:

https://knhoe.blog.hu/api/trackback/id/tr784607773